Previous
Next

Czym się zajmujemy?

Zapoznaj się poniżej z zakresem usług naszej kancelarii. Aby uzyskać szczegółowe informacje w danej kategorii kliknij w tytuł.   

PRAWO DLA BIZNESU

Zapewniamy wszechstronną obsługę prawną działalności podmiotów gospodarczych. Obejmuje ona nie tylko reprezentację podmiotu w postępowaniach sądowych i administracyjnych, ale także stałą pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających w toku codziennej działalności gospodarczej, przygotowywanie umów oraz wsparcie w negocjacjach z kontrahentami firmy.

Stare powiedzenie mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Ta stara prawda sprawdza się również z biznesie. Dokonana odpowiednio wcześnie spokojna analiza potencjalnych scenariuszy działania i ocena związanego z nimi ryzyka, umożliwi bardziej trafne i korzystne decyzje.

Świadczymy usługi w zakresie zakładania podmiotów prawnych „pod klucz”, różnych rodzajów i o różnych formach prawnych. Pomagamy wybrać odpowiednią formę prawną i organizacyjną. Nasze praktyczne doświadczenie pozwala przejść przez procedurę rejestracji firmy w maksymalnie krótkim terminie oraz przy możliwie najniższych kosztach.

PROCESY GOSPODARCZE

Wbrew pozorom, dla nas nie jest to wcale „ulubiony” sposób rozwiązywania sporów biznesowych. Czasami jednak sprawy sądowej nie da się uniknąć. Albo też sami musimy zwrócić się o pomoc do sądu albo możemy być do tego zmuszeni przez drugą stronę. Do procesu można i trzeba się jednak odpowiednio przygotować.

Sama wygrana sprawy sądowej nie musi oznaczać końca sporu. Trzeba jeszcze doprowadzić do tego, żeby wyrok został wykonany. Żaden wyrok sądowy nie jest zbyt wiele wart, jeżeli nie można wprowadzić go w życie. Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie windykacji wierzytelności na terenie Polski i Ukrainy. Nasze usługi obejmują zarówno skuteczną windykację wierzytelności objętych tytułami egzekucyjnymi, jak i wierzytelności wymagalnych, lecz nie potwierdzonych takimi dokumentami. Nasze doradztwo obejmuje wybór najskuteczniejszego wariantu dalszych działań, negocjacje na etapie przedsądowym, a w razie konieczności pomoc prawną na etapie postępowania sądowego oraz egzekucji wierzytelności.

Prowadzimy działania w zakresie uznania wykonalności i wykonania zagranicznych orzeczeń sądowych i arbitrażowych zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Przygotowujemy stosowne dokumenty i regulujemy sprawy proceduralne. Świadczymy także usługi zastępstwa procesowego w trakcie postępowania egzekucyjnego z uwzględnieniem przepisów umów międzynarodowych i regulacji prawnych kraju, w którym orzeczenie ma zostać uznane i wykonane.

RESTRUKTURYZACJE I UPADŁOŚCI

Kancelaria świadczy lub świadczyła w tym zakresie obsługę prawną czołowym firmom m.in. z branży bankowej, leasingowej, spedycyjnej i budowlanej. Partnerzy kancelarii posiadają także doświadczenie w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych w sektorach: bankowym, finansowym i energetycznym, co zapewnia znajomość nie tylko prawnej, ale także biznesowej strony działalności firmy.

Likwidujemy przedsiębiorstwa. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa jest to proces który należy wykonać starannie. Towarzyszymy przedsiębiorcy w toku całego procesu, kierując, doradzając, przygotowując pisma. Wszystko w zależności od poziomu skomplikowania i potrzeb klienta.

Od transformacji ustrojowej minęły już trzy dekady. To czas, w którym w sposób nieunikniony w biznesie dochodzi do zmiany pokoleniowej. Dzięki odpowiednim instrumentom prawnym można jednak w odpowiedni sposób przygotować się do tej zmiany i przeprowadzić ją w sposób najmniej bolesny.

Posiadamy duże doświadczenie w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Zapewniamy pomoc przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej w przygotowaniu projektów działań sanacyjnych, propozycji układowych dla wierzycieli i planów restrukturyzacyjnych. Doradztwo obejmuje także analizę i pozyskanie źródeł finansowania koniecznych do uzdrowienia firmy

Kancelaria posiada ogromne doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej procesów upadłościowych. Jak dotąd (stan na grudzień 2020 r.) prawnicy kancelarii przeprowadzili obsługę kilkuset wieloletnich postępowań upadłościowych (likwidacyjnych i układowych), dotyczących podmiotów o łącznej kapitalizacji przekraczającej 1 mld zł.

W toku kilkudziesięcioletniej już historii naszej kancelarii wielokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której krótko po ogłoszeniu upadłości pojawiał się inwestor (np. branżowy), który był zainteresowany odpłatnym przejęciem biznesu upadłego pod warunkiem, że nastąpiłoby to jak najszybciej. Niestety stosunkowo powolne procedury upadłościowe nie sprzyjały takim inwestycjom.

Rozwiązaniem jest tzw. pre-pack czyli szybka sprzedaż upadłościowa. Jest to „ścieżka prawna”, która pozwala rozpocząć upadłość od sprzedaży majątku upadłego. W takim przypadku syndyk może sprzedać nawet całą firmę w upadłości w ciągu kilku tygodni od jej ogłoszenia, a następnie podzielić pieniądze ze sprzedaży pomiędzy wierzycieli w ciągu kilku miesięcy od ogłoszenia upadłości.

Kancelaria posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej syndyków, zarządców i nadzorców sądowych. Gwarancją dogłębnej znajomości specyfiki tej działalności jest nie tylko stała, wieloletnia współpraca z syndykami masy upadłości, ale także fakt, iż sami także posiadamy licencje doradców restrukturyzacyjnych i syndyków.

Zapewniamy pomoc przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej w przygotowaniu planów naprawczych, projektów restrukturyzacji, propozycji układowych dla wierzycieli i planów restrukturyzacyjnych. Doradztwo obejmuje także analizę i pozyskanie źródeł finansowania koniecznych do uzdrowienia firmy.

Posiadamy duże doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Doradztwo kancelarii obejmuje nie tylko przygotowanie wniosków o ogłoszenie takiej upadłości, ale także pomoc w przygotowaniu planu spłaty lub wniosku o umorzenie zobowiązań nie spłaconych w trakcie upadłości. Doradztwo obejmuje również zobowiązania powstałe wskutek wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Wreszcie potężna grupa drobnych przedsiębiorców nie jest traktowana jak wielki biznes. Dostrzeżono, że osoby wpisane do rejestru jako prowadzące działalność gospodarczą nie zawsze są otoczone prawnikami, księgowymi i doradcami podatkowymi i nie zamykają firm na etapie zdolności upadłościowej przedsiębiorcy, bo często jest to jedyne źródło utrzymania jednej lub kilku rodzin. Obecnie, nawet prowadząc działalność gospodarczą, można ogłosić upadłość nie posiadając żadnych środków. ALE warto wcześniej dowiedzieć się więcej o skutkach takiej decyzji.

Znajomość specyfiki postępowań upadłościowych pozwala nam także na skuteczne doradztwo wierzycielom, których dłużnicy znajdują się w stanie upadłości, bądź w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Nasza obejmuje m. in. przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, wniosków o wyłączenie z masy upadłości, a także uczestnictwo w radach wierzycieli.

PROCESY KARNE I KARNE GOSPODARCZE

Odpowiedzialność członków zarządu jest dużo większa niż jedynie odpowiedzialność przed udziałowcami czy akcjonariuszami. Może okazać się, że odpowiadamy za swoje działania lub zaniechania również po odejściu z funkcji.

Pełnimy pełnią funkcje obrońców w sprawach karnych gospodarczych (w szczególności dotyczących przestępstw z art. 296 – 309 k.k.), a także sprawach karnoskarbowych. Znajomość specyfiki prowadzenia biznesu pozwala nam na przygotowanie optymalnej linii obrony w danej sprawie.

To stosunkowo mało znana i niszowa kategoria spraw, jednak ich liczna rośnie z każdym rokiem. Regulacje Prawa upadłościowego przewidują całkowicie odrębną procedurę służącą orzeczeniu – nawet na okres 10 lat – zakaz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.  

Posiadamy duże doświadczenie w tego rodzaju postępowaniach, pełniąc rolę pełnomocników w postępowaniach z wniosków wierzycieli o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Będąc w zarządzie spółki kapitałowej, nie da się uniknąć ryzyka odpowiedzialności. Przepisy są w tym względzie coraz bardziej bezlitosne. Zarówno pełniąc funkcję jak i po jej zakończeniu można odpowiadać za długi podmiotu, którym zarządzaliśmy.

Doradztwo prawne w sprawach dotyczących osobistej odpowiedzialności członków zarządu obejmuje zarówno udział w postępowaniu sądowych, jak i wsparcie w ewentualnych negocjacjach z wierzycielami inicjującymi postępowania.

Partnerzy Kancelarii

Partner zarządzający kancelarii. Adwokat z kilkunastoletnim stażem, doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i syndyk (licencja Ministra Sprawiedliwości nr 983). Doktorat napisał i obronił pod kierunkiem wybitnego znawcy problematyki upadłości i restrukturyzacji prof. dra hab. Andrzeja Jakubeckiego – współautora ustawy upadłościowej z 2003 roku. Ukończył także studia podyplomowe na SGH z zakresu „Zarządzania Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw”.

Prywatnie pasjonat muzyki, zarówno jako słuchacz, jak i kompozytor oraz wykonawca.

W obszarze jego zainteresowań znajdują się prawo cywilne i gospodarcze oraz prawo spółek. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno bieżącej, jak i w zakresie restrukturyzacji, przekształceń, likwidacji oraz upadłości. Jego szczególnym polem zainteresowań są restrukturyzacje oraz upadłości. Problematyką prawa upadłościowego i naprawczego (obecnie: restrukturyzacyjnego) zajmuje się̨ od 2004 roku.

Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, podmiotów o charakterze korporacyjnym. Doradza w toku przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw, pomaga dobrać optymalną strukturę funkcjonowania firmy oraz w negocjacjach z kontrahentami oraz wierzycielami. Służy także wsparciem firmom w toku postępowania restrukturyzacyjnego, bądź́ upadłościowego. Świadczy lub świadczył obsługę̨ prawną czołowym firmom m.in. z branży leasingowej, kolejowej, budowlanej, przetwórstwa spożywczego, handlu detalicznego oraz branży outdoor.

Od lat doradza od strony prawnej wielu syndykom masy upadłości. Posiada duże doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej upadłości likwidacyjnych i układowych, doradztwie prawnym i współpracy z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi w toku poszczególnych etapów postępowań upadłościowych. Łączna wartość kapitału zakładowego przedsiębiorstw, w toku upadłości których świadczył obsługę prawną, przekroczyła 500 mln zł (stan na grudzień 2019 r.).

Występuje jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych. Posiada także duże doświadczenie w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Autor lub współautor artykułów naukowych i licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego, prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jest współautorem najnowszego komentarza do ustawy o komornikach sądowych, ustawy o kosztach komorniczych i kodeksu etyki zawodowej komornika sądowego pod red. M. Świeczkowskiej-Wójcikowskiej i J. Świeczkowskiego, wydanego w 2019 przez Wolters Kluwer. Był ekspertem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w toku prac legislacyjnych dotyczących przygotowania i uchwalenia nowej (2019) ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych.

W latach 2018-2019 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Sekcji Prawa Gospodarczego przy ORA w Warszawie.

Od września 2020 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Prawnych, Celnych i Podatkowych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej.

Jest autorem pierwszego polskiego bloga prawniczego o tematyce upadłości i restrukturyzacji (www.prawo-upadłościowe.pl).

Stały ekspert prawny portali www.wyborcza.biz i www.gazeta.pl. Występował jako konsultant prawny w wielu programach telewizyjnych, publikacjach prasowych oraz audycjach radiowych, w tym w TVN, TVN24, TVP2, TV Polsat, Radio TOK FM, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dziennika Gazeta Prawna itp.

Włada jęz. angielskim w stopniu zaawansowanym oraz jęz. niemieckim w stopniu podstawowym.

Radca Prawny Ewa Piłat

Partner w kancelarii Piłat & Partnerzy od 2002 r. Radca prawny z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Posiada także duże doświadczenie w bankowości. Zanim rozpoczęła wykonywanie zawodu radcy prawnego, pełniła przez wiele lat funkcje dyrektorskie (dyrektor oddziału, dyrektor finansowy) m.in. w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Banku Pekao S.A., a także w CPN S.A. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zdobyła także na stanowiskach kierowniczych w sektorze energetycznym. Odbyła liczne specjalistyczne szkolenia z zakresu organizacji, zarzadzania, oceny ryzyka inwestycji finansowych i bankowości, analiz kredytowych i prawnych zabezpieczeń́ kredytów, tak w Polsce, jak i w USA (m.in. na Uniwersytecie DePaul, Chicago, II., USA i Szkole Bankowej w Poznaniu) oraz szkolenia z zakresu negocjacji i mediacji.

Znakomity specjalista z zakresu prawa bankowego. Doradza klientom kancelarii w procesach restrukturyzacyjnych, przekształceniach, negocjacjach z wierzycielami. Szczególne sukcesy osiąga w obszarach takich specjalizacji, jak: prawo gospodarcze, prawo transportowe i przewozowe, cywilne, prawo pracy oraz prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Mentor zespołu, odpowiedzialna za tworzenie i rozwijanie efektywnych relacji zawodowych oraz za kontrole jakości realizowanych projektów.

Specjalizuje się̨ w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, zarówno w ramach bieżącej działalności, jak i znajdujących się w trudnej sytuacji. Doradza także firmom w toku postępowania restrukturyzacyjnego, bądź́ upadłościowego. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się̨ także w prawie transportowym i przewozowym oraz prawie pracy.  Przez wiele lat prowadziła obsługę dużych firm czołowych firm m.in. z branży leasingowej, spedycyjnej, kolejowej, budowlanej i paliwowej.

Od wielu lat prowadzi stałą współpracę z syndykami oraz zarządcami sądowymi w zakresie pełnej obsługi prawnej postępowań upadłościowych, zarówno likwidacyjnych jak i  układowych.

Włada jęz. rosyjskim w stopniu średniozaawansowanym oraz jęz. angielskim w stopniu podstawowym.

Konsultant naukowy Kancelarii. Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina). Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (Rzeczpospolita Polska). Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie. Od 2003 r. kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Postępowania Cywilnego Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim. Wyróżniony odznaczeniem „Zasłużony prawnik Ukrainy”.

Wybitny specjalista z dziedzin: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa spółek, projektów inwestycyjnych, prawa własności intelektualnej, arbitrażu inwestycyjnego, arbitrażu międzynarodowego, fuzji i przejęć, prawa nieruchomości, prawa przewozowego. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych.

Jest członkiem Naukowo-Doradczej Rady Sądu Najwyższego Ukrainy Sędzia Międzynarodowego Komercyjnego Sądu w Wilnie Arbiter sądu rozjemczego przy Lwowskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej Sędzia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie Członek Rady Ekspertów Wyższej Kwalifikacyjnej Komisji Gabinetu Ministrów Ukrainy.

Posługuje się językami: ukraińskim, polskim, rosyjskim i niemieckim.

Kancelaria w liczbach

0
lat doświadczenia
> 0
zadowolonych klientów
0
ekspertów
> 0
zakończonych restrukturyzacji, przekształceń i likwidacji
> 0
przeprowadzonych spraw sądowych

Opinie naszych klientów

Poniżej przedstawiamy opinie naszych klientów opisujące rzeczywiste problemy, które rozwiązaliśmy wspólnie. 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Zapoznaj się z poniższymi modelami współpracy, powinny ułatwić wybór formuły, która Tobie odpowiada. Zachęcamy przede wszystkim do kontaktu – zmierzymy się z każdym problemem i wycenimy rozwiązanie zupełnie za darmo!

Darmowa wycena

0
 • Przedstaw swój problem, wycenimy go za darmo
 •  
Popular

Konsultacja prawna

200 już od
 • Nowa promocyjna cena!

Pakiet Obsługi Syndyka

500 już od
 • netto/miesiąc świadczenia usług

Pakiet Obsługi Procesowej

2000 netto
 • lub 500 zł netto/miesiąc świadczenia usług

Audyt Upadłości - Prognoza Oddłużenia

200 już od
 • netto za wykonanie audytu

Pakiet Upadłości Konsumenckiej

2000 już od
 • za wykonanie pakietu usług

Pakiet Upadłości Przedsiębiorstwa

5000 już od
 • netto za wykonanie pakietu usług

Kącik wiedzy

Poniżej zamieszczamy treści o aktualnych problemach prawnych, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w naszym kraju. Poszerz swoją wiedzę o prawnych uwarunkowaniach Twojej działalności!

Stale współpracujemy

https://www.pol-ukr.com/

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza powstała w 1992 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego. Reprezentuje interesy zrzeszonych w niej polskich i ukraińskich przedsiębiorców wobec władz i organizacji pozarządowych obu krajów.

Zadaniem Izby jest działanie na rzecz promocji handlu zagranicznego i wspomaganie rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych, a w szczególności:

 • reprezentowanie interesów firm członkowskich w sprawach dotyczących kwestii gospodarczych;
 • przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych;
 • popieranie rozwoju kształcenia zawodowego we współpracy z właściwymi organami oświatowymi;
 • koordynowanie relacji firm członkowskich Izby z państwowymi organami władz, delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej;
 • organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego;
 • wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej;
 • informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby;
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.

Swoje zadania statutowe PUIG realizuje poprzez organizację misji gospodarczych, szkoleń, seminariów i konferencji, obsługę targów i wystaw, przygotowanie wydawnictw informacyjnych.

PUIG ułatwia poszukiwanie partnerów handlowych, rozpowszechnia informacje o działalności zrzeszonych w Izbie firm – tak w Polsce, jak i w Ukrainie. Pracownicy Izby starają się, aby wiadomość o ich produktach, usługach i ofercie trafiała do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców.

Eksperci PUIG służą informacjami rynkowymi i finansowo-ekonomicznymi dla promowania eksportu oraz współpracy naukowo-techniczno-przemysłowej.

Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza współpracuje z Ambasadą Ukrainy w RP, a Przedstawicielstwo Izby w Kijowie z Ambasadą RP w Ukrainie.

http://www.prihp.pl

Wśród wielu organizacji i instytucji, działalność, których służy rozwojowi kontaktów gospodarczych pomiędzy Polską a Rosją, szczególne miejsce zajmuje Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa.

Izba zarejestrowana została w 1993 roku. Głównym celem jej działalności jest stworzenie płaszczyzny do nawiązywania wzajemnych kontaktów pomiędzy nowymi strukturami i instytucjami, przede wszystkim zaś pomiędzy partnerami gospodarczymi, przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami w Polsce i Federacji Rosyjskiej, reprezentowanie interesów gospodarczych członków PRIHP wobec władz RP i FR, a także informacje, usługi, doradztwo, organizowanie współpracy między członkami Izby.

Działalność swą Izba prowadzi poprzez wymianę informacji prawnej, handlowej i gospodarczej, ułatwianie kontaktów pomiędzy potencjalnymi kontrahentami, organizację misji handlowych, sympozjów i seminariów szkoleniowych, konferencji, przygotowywanie wydawnictw informacyjnych, inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej oraz prezentowanie opinii członków Izby w tym zakresie.

We wszystkich swych działaniach Izba współpracuje z Izbą Handlowo-Przemysłową Federacji Rosyjskiej. Izba współdziała też z Wydziałami Ekonomiczno-Handlowymi: Federacji Rosyjskiej w Warszawie i Rzeczpospolitej w Moskwie oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajową Izbą Gospodarczo-Rehabilitacyjną, Klubem Wschodnim i wieloma innymi organizacjami.

Polsko Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa jest członkiem, powołanej w styczniu 2002 roku, Rady Biznesu Polska-Rosja, a od kwietnia 2002 również członkiem Międzynarodowego Związku Producentów. Przynależność do tej prestiżowej organizacji międzynarodowej pomaga przy organizacji indywidualnych wyjazdów studialnych. Pozwala, bowiem na organizację spotkań z wiarygodnymi kontrahentami rosyjskimi.

https://eneia.pl

Stowarzyszenie ENEIA (Europe-North-East International Association) to organizacja działająca wcześniej pod nazwą Baltic Business Forum, tak jak nazwa wiodącego projektu eventowego.

Od 2009 roku organizujemy coroczne Baltic Business Forum w polskim Świnoujściu i niemiecki Herigsdorfie. 

Stowarzyszenie powołała w 2009 roku grupa przedsiębiorców oraz grono polityków, którzy w swojej działalności zawodowej i publicznej zajmują się gospodarką oraz polityką zagraniczną.

Inicjatywę powołania stowarzyszenia wsparł Prezydent Aleksander Kwaśniewski, który przewodniczył Radzie Strategii Forum.

Pierwszym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia był Dariusz Rosati. Od 2012 roku Zarządowi ENEIA przewodniczy Jacek Piechota.

Cele Stowarzyszenia to wdrażanie programów Unii Europejskiej służących rozwojowi gospodarczemu, regionalnemu, naukowemu i kulturalnemu, w szczególności promocja programu Unii Europejskiej Partnerstwo Wschodnie oraz wspieranie jego flagowych inicjatyw, promocja strategii dla państw Morza Bałtyckiego. 

ENEIA pracuje na rzecz propagowania zasad partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy nauki i biznesu jako sposobu na wspomaganie rozwoju gospodarczego i innowacyjności, tworzenia warunków do wymiany misji gospodarczych i handlowych, szczególnie w obszarze ABC (Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne).

ENEIA jest jednym z nielicznych stowarzyszeń zajmujących się tym właśnie obszarem geograficznym.

http://www.mfa.gov.ua

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia interesy Ukrainy w Polsce, wspiera rozwój politycznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych i innych relacji z Polską oraz chroni prawa i interesy obywateli oraz osób prawnych Ukrainy, które znajdują się na terytorium Polski.

Ambasada odpowiada za rozwój kontaktów dobrosąsiedzkich między Ukrainą a Polską na wszystkich poziomach, w tym na najwyższym, w celu zapewnienia  harmonijnego rozwoju wzajemnych stosunków oraz współpracy w kwestiach, stanowiących wzajemny interes dla obu państw. Ambasada pełni również funkcje konsularne.

Status, zadanie i funkcje Ambasady są określone w Ustawie Ukrainy „O służbie dyplomatycznej” oraz w Przepisie o zagranicznym przedstawicielstwie dyplomatycznym Ukrainy.

Działalność Ambasady bazuje się na przepisach Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 roku, międzypaństwowych ukraińsko-polskich umowach oraz ustawodawstwie Ukrainy i Polski.

Kierownictwo Ambasadą sprawuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Konsulat Lwów

Lwowski okręg konsularny obejmuje pięć obwodów: lwowski, iwano-frankowski, tarnopolski, zakarpacki, czerniowiecki.

Konsulat Łuck

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku został utworzony w 2003 roku i jest jedynym przedstawicielstwem dyplomatycznym w tym mieście. Uroczystość oficjalnego otwarcia odbyła się 12 września 2003 roku. Utworzenie konsulatu było bezpośrednio związane z wprowadzeniem od 1 października 2003 roku obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy. Wymóg ten zaistniał w związku z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku.

Łucki okręg konsularny obejmuje dwa obwody: wołyński i rówieński. Zadania KG RP w Łucku nie ograniczają się do sfery wizowej, lecz obejmują także wszystkie inne obszary służby konsularnej w zakresie aktualnie obowiązujących kompetencji prawnych i terytorialnych.

Ponadto zadaniem konsulatu jest sprzyjanie rozwojowi stosunków dwustronnych i współpracy między Polską i Ukrainą we wszystkich sferach życia politycznego, społecznego, gospodarczego, kulturalnego, naukowego. Szczególne miejsce w tych działaniach zajmuje współpraca przygraniczna w ramach Euroregionu Bug, w którego skład wchodzą polskie województwo lubelskie, ukraiński obwód wołyński oraz białoruski obwód brzeski, ale nie mniejsza uwaga przywiązywana jest do współpracy transgranicznej.

Jak w przypadku każdej placówki dyplomatyczno-konsularnej, zadaniem KG RP w Łucku jest także promocja Polski.

Wszystkie wymienione cele i wynikające z nich konkretne realizacje mają służyć rozwojowi stosunków polsko-ukraińskich, umacnianiu partnerstwa między naszymi państwami, budowaniu pojednania między naszymi narodami i wspólnej przestrzeni europejskiej z udziałem podmiotów rządowych, samorządowych i pozarządowych.

http://lcci.com.ua/

W 2010 roku Lwowska Izba Handlowo-Przemysłowa obchodziła 160 rocznicę założenia – utworzono ją w 1850 r. na mocy decyzji austriackiego cesarza Franciszka Józefa, w celu ochrony interesów handlu i przemysłu stołecznego miasta Lwowa oraz trzydziestu czterech starostw. Początkowo Izba mieściła się w ratuszu, pod koniec XIX w. instytucję ulokowano w dawnym pałacu Biesiadeckich przy placu Halickim 10. W latach 1907–1910 przy ul. Akademickiej 17 (alei Szewczenki) według projektu arch. Alfreda Zachariewicza wzniesiono okazałą siedzibę Izby Handlowo-Przemysłowej. Dekoracje wnętrz w gmachu wykonali znani ówcześni artyści: Karol Frycz, Feliks Wygrzywalski, Zygmunt Kurczyński.

Dziś Izba oferuje wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie ochrony i promowania swoich interesów. Współpracuje z ponad tysiącem najbardziej znanych firm w regionie, z czego ponad 350 podmiotów to członkowie Izby.

http://www.kapad.pl

Partnerzy i zarządzający Kapad Capital sp. z o.o. posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i procesach restrukturyzacji spółek portfelowych narodowych funduszy inwestycyjnych i prywatnych przedsiębiorstw. Nasi eksperci zasiadali w zarządach funduszy inwestycyjnych (ZFI NFI S.A., VII NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A., Foksal NFI S.A.), byli członkami zarządów w firmach produkcyjnych i inwestycyjnych (Raiffeisen Investment Polska sp. z o.o., Halcrow Polska sp. z o.o., Mostostal S.A.), zarządzali i prowadzili restrukturyzacje dużych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych (np. Polimex-Cekop S.A., Mostostal Export S.A., IKEA, Yawal, Final, Amika Wronki, Elektrolux).

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu modeli finansowych przedsięwzięć, analizie inwestycyjnej i due dilligence, zapewniamy ze swojej strony doradztwo w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, a także pomoc w rozmowach w zakresie restrukturyzacji należności i pozyskiwania finansowania (nie tylko wśród banków, ale także funduszy PE, VC, Business Angels i firm prywatnych).

Zapisz się na newsletter!