Stale współpracujemy

https://www.pol-ukr.com/

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza powstała w 1992 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego. Reprezentuje interesy zrzeszonych w niej polskich i ukraińskich przedsiębiorców wobec władz i organizacji pozarządowych obu krajów.

Zadaniem Izby jest działanie na rzecz promocji handlu zagranicznego i wspomaganie rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych, a w szczególności:

  • reprezentowanie interesów firm członkowskich w sprawach dotyczących kwestii gospodarczych;
  • przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych;
  • popieranie rozwoju kształcenia zawodowego we współpracy z właściwymi organami oświatowymi;
  • koordynowanie relacji firm członkowskich Izby z państwowymi organami władz, delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej;
  • organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego;
  • wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej;
  • informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby;
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.

Swoje zadania statutowe PUIG realizuje poprzez organizację misji gospodarczych, szkoleń, seminariów i konferencji, obsługę targów i wystaw, przygotowanie wydawnictw informacyjnych.

PUIG ułatwia poszukiwanie partnerów handlowych, rozpowszechnia informacje o działalności zrzeszonych w Izbie firm – tak w Polsce, jak i w Ukrainie. Pracownicy Izby starają się, aby wiadomość o ich produktach, usługach i ofercie trafiała do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców.

Eksperci PUIG służą informacjami rynkowymi i finansowo-ekonomicznymi dla promowania eksportu oraz współpracy naukowo-techniczno-przemysłowej.

Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza współpracuje z Ambasadą Ukrainy w RP, a Przedstawicielstwo Izby w Kijowie z Ambasadą RP w Ukrainie.

http://www.prihp.pl

Wśród wielu organizacji i instytucji, działalność, których służy rozwojowi kontaktów gospodarczych pomiędzy Polską a Rosją, szczególne miejsce zajmuje Polsko-Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa.

Izba zarejestrowana została w 1993 roku. Głównym celem jej działalności jest stworzenie płaszczyzny do nawiązywania wzajemnych kontaktów pomiędzy nowymi strukturami i instytucjami, przede wszystkim zaś pomiędzy partnerami gospodarczymi, przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami w Polsce i Federacji Rosyjskiej, reprezentowanie interesów gospodarczych członków PRIHP wobec władz RP i FR, a także informacje, usługi, doradztwo, organizowanie współpracy między członkami Izby.

Działalność swą Izba prowadzi poprzez wymianę informacji prawnej, handlowej i gospodarczej, ułatwianie kontaktów pomiędzy potencjalnymi kontrahentami, organizację misji handlowych, sympozjów i seminariów szkoleniowych, konferencji, przygotowywanie wydawnictw informacyjnych, inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie polityki gospodarczej oraz prezentowanie opinii członków Izby w tym zakresie.

We wszystkich swych działaniach Izba współpracuje z Izbą Handlowo-Przemysłową Federacji Rosyjskiej. Izba współdziała też z Wydziałami Ekonomiczno-Handlowymi: Federacji Rosyjskiej w Warszawie i Rzeczpospolitej w Moskwie oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajową Izbą Gospodarczo-Rehabilitacyjną, Klubem Wschodnim i wieloma innymi organizacjami.

Polsko Rosyjska Izba Handlowo-Przemysłowa jest członkiem, powołanej w styczniu 2002 roku, Rady Biznesu Polska-Rosja, a od kwietnia 2002 również członkiem Międzynarodowego Związku Producentów. Przynależność do tej prestiżowej organizacji międzynarodowej pomaga przy organizacji indywidualnych wyjazdów studialnych. Pozwala, bowiem na organizację spotkań z wiarygodnymi kontrahentami rosyjskimi.

https://eneia.pl

Stowarzyszenie ENEIA (Europe-North-East International Association) to organizacja działająca wcześniej pod nazwą Baltic Business Forum, tak jak nazwa wiodącego projektu eventowego.

Od 2009 roku organizujemy coroczne Baltic Business Forum w polskim Świnoujściu i niemiecki Herigsdorfie. 

Stowarzyszenie powołała w 2009 roku grupa przedsiębiorców oraz grono polityków, którzy w swojej działalności zawodowej i publicznej zajmują się gospodarką oraz polityką zagraniczną.

Inicjatywę powołania stowarzyszenia wsparł Prezydent Aleksander Kwaśniewski, który przewodniczył Radzie Strategii Forum.

Pierwszym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia był Dariusz Rosati. Od 2012 roku Zarządowi ENEIA przewodniczy Jacek Piechota.

Cele Stowarzyszenia to wdrażanie programów Unii Europejskiej służących rozwojowi gospodarczemu, regionalnemu, naukowemu i kulturalnemu, w szczególności promocja programu Unii Europejskiej Partnerstwo Wschodnie oraz wspieranie jego flagowych inicjatyw, promocja strategii dla państw Morza Bałtyckiego. 

ENEIA pracuje na rzecz propagowania zasad partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy nauki i biznesu jako sposobu na wspomaganie rozwoju gospodarczego i innowacyjności, tworzenia warunków do wymiany misji gospodarczych i handlowych, szczególnie w obszarze ABC (Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne).

ENEIA jest jednym z nielicznych stowarzyszeń zajmujących się tym właśnie obszarem geograficznym.

http://www.mfa.gov.ua

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia interesy Ukrainy w Polsce, wspiera rozwój politycznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych i innych relacji z Polską oraz chroni prawa i interesy obywateli oraz osób prawnych Ukrainy, które znajdują się na terytorium Polski.

Ambasada odpowiada za rozwój kontaktów dobrosąsiedzkich między Ukrainą a Polską na wszystkich poziomach, w tym na najwyższym, w celu zapewnienia  harmonijnego rozwoju wzajemnych stosunków oraz współpracy w kwestiach, stanowiących wzajemny interes dla obu państw. Ambasada pełni również funkcje konsularne.

Status, zadanie i funkcje Ambasady są określone w Ustawie Ukrainy „O służbie dyplomatycznej” oraz w Przepisie o zagranicznym przedstawicielstwie dyplomatycznym Ukrainy.

Działalność Ambasady bazuje się na przepisach Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z dnia 18 kwietnia 1961 roku, międzypaństwowych ukraińsko-polskich umowach oraz ustawodawstwie Ukrainy i Polski.

Kierownictwo Ambasadą sprawuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Konsulat Lwów

Lwowski okręg konsularny obejmuje pięć obwodów: lwowski, iwano-frankowski, tarnopolski, zakarpacki, czerniowiecki.

Konsulat Łuck

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku został utworzony w 2003 roku i jest jedynym przedstawicielstwem dyplomatycznym w tym mieście. Uroczystość oficjalnego otwarcia odbyła się 12 września 2003 roku. Utworzenie konsulatu było bezpośrednio związane z wprowadzeniem od 1 października 2003 roku obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy. Wymóg ten zaistniał w związku z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku.

Łucki okręg konsularny obejmuje dwa obwody: wołyński i rówieński. Zadania KG RP w Łucku nie ograniczają się do sfery wizowej, lecz obejmują także wszystkie inne obszary służby konsularnej w zakresie aktualnie obowiązujących kompetencji prawnych i terytorialnych.

Ponadto zadaniem konsulatu jest sprzyjanie rozwojowi stosunków dwustronnych i współpracy między Polską i Ukrainą we wszystkich sferach życia politycznego, społecznego, gospodarczego, kulturalnego, naukowego. Szczególne miejsce w tych działaniach zajmuje współpraca przygraniczna w ramach Euroregionu Bug, w którego skład wchodzą polskie województwo lubelskie, ukraiński obwód wołyński oraz białoruski obwód brzeski, ale nie mniejsza uwaga przywiązywana jest do współpracy transgranicznej.

Jak w przypadku każdej placówki dyplomatyczno-konsularnej, zadaniem KG RP w Łucku jest także promocja Polski.

Wszystkie wymienione cele i wynikające z nich konkretne realizacje mają służyć rozwojowi stosunków polsko-ukraińskich, umacnianiu partnerstwa między naszymi państwami, budowaniu pojednania między naszymi narodami i wspólnej przestrzeni europejskiej z udziałem podmiotów rządowych, samorządowych i pozarządowych.

http://lcci.com.ua/

W 2010 roku Lwowska Izba Handlowo-Przemysłowa obchodziła 160 rocznicę założenia – utworzono ją w 1850 r. na mocy decyzji austriackiego cesarza Franciszka Józefa, w celu ochrony interesów handlu i przemysłu stołecznego miasta Lwowa oraz trzydziestu czterech starostw. Początkowo Izba mieściła się w ratuszu, pod koniec XIX w. instytucję ulokowano w dawnym pałacu Biesiadeckich przy placu Halickim 10. W latach 1907–1910 przy ul. Akademickiej 17 (alei Szewczenki) według projektu arch. Alfreda Zachariewicza wzniesiono okazałą siedzibę Izby Handlowo-Przemysłowej. Dekoracje wnętrz w gmachu wykonali znani ówcześni artyści: Karol Frycz, Feliks Wygrzywalski, Zygmunt Kurczyński.

Dziś Izba oferuje wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie ochrony i promowania swoich interesów. Współpracuje z ponad tysiącem najbardziej znanych firm w regionie, z czego ponad 350 podmiotów to członkowie Izby.

http://www.kapad.pl

Partnerzy i zarządzający Kapad Capital sp. z o.o. posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i procesach restrukturyzacji spółek portfelowych narodowych funduszy inwestycyjnych i prywatnych przedsiębiorstw. Nasi eksperci zasiadali w zarządach funduszy inwestycyjnych (ZFI NFI S.A., VII NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A., Foksal NFI S.A.), byli członkami zarządów w firmach produkcyjnych i inwestycyjnych (Raiffeisen Investment Polska sp. z o.o., Halcrow Polska sp. z o.o., Mostostal S.A.), zarządzali i prowadzili restrukturyzacje dużych przedsiębiorstw państwowych i prywatnych (np. Polimex-Cekop S.A., Mostostal Export S.A., IKEA, Yawal, Final, Amika Wronki, Elektrolux).

Posiadamy doświadczenie w przygotowywaniu modeli finansowych przedsięwzięć, analizie inwestycyjnej i due dilligence, zapewniamy ze swojej strony doradztwo w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, a także pomoc w rozmowach w zakresie restrukturyzacji należności i pozyskiwania finansowania (nie tylko wśród banków, ale także funduszy PE, VC, Business Angels i firm prywatnych).