Od 7 listopada 2019 r. obowiązują znaczące zmiany w kodeksie postępowania cywilnego (KPC). Jedną ze zmian jest to, że wraca odrębny tryb postępowania w sprawach gospodarczych.

Zmiana ta dotyczy też doradców restrukturyzacyjnych i syndyków, którzy – działając na rzecz dłużników (zarządcy) i upadłych (syndycy) – kierują do sądów pozwy np. o zapłatę lub bezskuteczność czynności dłużnika.

Pojawia się pytanie – czy sprawa z powództwa syndyka lub zarządcy będzie prowadzona w nowym trybie dla spraw gospodarczych, czy też w „zwykłym” trybie cywilnym?

Ma to istotne znaczenie choćby dlatego, że w sprawach gospodarczych obowiązują zupełnie inne reguły w zakresie dopuszczalnych dowodów w sprawie.

Mogą się tu pojawić wątpliwości, ponieważ:

Pamiętaj, że:

niezależnie od tego, czy obie strony procesu są przedsiębiorcami, czy nie. Jednak strona będąca konsumentem lub osobą fizyczną może wtedy samodzielnie wybrać tryb procesu – gospodarczy lub zwykły (art. 458[6] KPC).

Jeżeli upadłym lub restrukturyzowanym dłużnikiem jest przedsiębiorca:

Dodatkowo pozwany może wtedy samodzielnie wybrać tryb procesu – gospodarczy lub zwykły (art. 458[6] KPC)

Jeżeli upadłym jest konsument:

Jednak syndyk może na wstępie sprawy złożyć oświadczenie, czy wybiera tryb gospodarczy czy też zwykły tryb procesowy, ponieważ działa na rzecz osoby fizycznej (art. 458[6] KPC)

***

I na koniec drobna uwaga – kierując pozew do sądu gospodarczego lub odpowiadając na taki pozew – podaj w piśmie adres e- mail lub napisz wyraźnie, że upadły go nie posiada! (art. 458[3] KPC). Przy czym przyjmuje się, że powinien to być adres e-mail upadłego, a nie syndyka/doradcy. Brak tego adresu jest brakiem formalnym pisma, który może prowadzić do zwrotu pisma i negatywnych konsekwencji procesowych – z przegraniem sprawy włącznie.