Jesień 2019 roku upłynęła nam pod znakiem zmian w zasadach windykacji wierzytelności. Związane są one z gruntowną i – w pewnym sensie – rewolucyjną nowelizacją procesu sądowego. Mowa tu oczywiście o nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w listopadzie 2019 r. Jedną ze zmian jest to, że za doręczenie pierwszego pisma w sprawie – zazwyczaj pozwu – zasadniczo będzie odpowiadał powód-wierzyciel, który może w tym celu posłużyć się wsparciem komornika sądowego. Już od czterech lat istnieją nowe możliwości poprawy sytuacji finansowej Twojej firmy. Jednak wciąż jeszcze korzysta z nich bardzo niewiele osób.

  1. Zasadniczo pozew podlega doręczeniu na zarządzenie przewodniczącego wraz z zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie. Pozew może także podlegać doręczeniu wraz z wydanym w sprawie nakazem zapłaty. 
  2. Po wysłaniu pozwu, skuteczne doręczenie następuje w jednym z poniższych trzech przypadków: doręczenia właściwego dokonuje się do rąk adresata, doręczenie zastępcze polega na doręczeniu pisma do rąk osoby innej, niż adresat, doręczenie z chwilą odmowy przyjęcia pisma. Datę odmowy przyjęcia uznaje się za datę doręczenia pisma.
  3. Jeżeli jednak pozwu nie udało się doręczyć – sąd zawiadomi powoda o nieskutecznym doręczeniu z zobowiązaniem do doręczenia pisma za pośrednictwem komornika. Zawiadamiając o bezskutecznym doręczeniu, przesyła się powodowi pozew lub inne pismo podlegające doręczeniu pozwanemu.
  4. Na wniosek powoda, komornik sądowy: osobiście doręcza pozwanemu pisma za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty albo osobiście stwierdza, że adresat pod danym adresem nie zamieszkuje. 
  5. Wniosek o doręczenie przez komornika podlega stałej opłacie w wysokości 60 zł. 
  6. Jeżeli komornik nie zastanie adresata, ustala czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. W tym celu może żądać niezbędnych informacji od innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu. 
  7. Powód może zlecić komornikowi sądowemu podjęcie dalszych czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania pozwanego. W tym celu komornik sądowy może żądać niezbędnych informacji do organów podatkowych, organów rentowych, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wniosek taki podlega stałej opłacie w wysokości 40 zł.  
  8. Komornik powinien dokonać tego doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia. Jednocześnie komornik nie może odmówić wykonania wyżej wymienionych czynności, jeżeli jest właściwy do ich podjęcia i zostały mu zlecone m.in. przez osobę zobowiązaną przez sąd do złożenia wniosku. Przy czym w przypadku zlecania doręczeń nie ma możliwości wyboru komornika spoza rewiru, na którym ma zamieszkiwać pozwany. 
  9. Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna (a zatem także w przypadku odmowy przez pozwanego odebrania pisma), a komornik posiądzie wiedzę, że adresat zamieszkuje pod podanym adresem, to pozostawi w takim przypadku w skrzynce oddawczej zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika w ciągu 14 dni od pozostawienia tego zawiadomienia. 

Na doręczenie pisma przez komornika i wykazanie tego przed sądem są tylko dwa miesiące. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany – postępowanie zostanie zawieszone, a po kolejnych trzech miesiącach – umorzone.