Kwiecień 2014 r.

 

W dniach 27-28 marca 2014 r. w Krasiczynie k. Przemyśla odbyła się czwarta edycja konferencji „Granica polsko-ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju społecznego i gospodarczego?

Współpraca transgraniczna – doświadczenia, wnioski, perspektywy”.

 

Już po raz czwarty w Krasiczynie k. Przemyśla w dniach 27-28 marca 2014 r. odbyła się Konferencja„Granica polsko-ukraińska. Szansa czy bariera rozwoju społecznego i gospodarczego. Współpraca transgraniczna – doświadczenia, wnioski, perspektywy”. Wydarzenie to zebrało około 160 uczestników. Tak duża liczba uczestników świadczy o rosnącym zainteresowaniu tym ważnym dla polsko-ukraińskich relacji gospodarczych wydarzeniu, które odbiło się szerokim echem w środowiskach biznesowych, finansowych i politycznych.

Program czwartej edycji Konferencji obejmował szerokie spektrum tematyczne, podejmując aktualne problemy

 i wyzwania, reasumując je i poddając głębokiej analizie.

Gośćmi Konferencji byli także przedstawiciele Straży Granicznej obu krajów- Komendant Główny Straży Granicznej RP Generał Dominik Tracz oraz jego ukraiński partner Generał Iwan Ambros, a także reprezentanci służb celnych (Dyrektor Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów Pan Tomasz Michalak) i konsularnych (Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd oraz Konsul Generalny RP w Łucku Pani Beata Brzywczy).

Tradycyjnie już wśród gości Krasiczyna znaleźli się reprezentanci organizacji i instytucji czuwających nad rozwojem dwustronnych stosunków gospodarczych – Ministerstwa Gospodarki, PAIIZ -u, Wydziału ds. Handlu i Promocji Ambasady Ukrainy w Polsce, KUKE.

 

Marzec 2014

 

Syndyk sprzedaje zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki NETBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Warszawie.

 

Syndyk sprzedaje zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki NETBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Warszawie  pod nazwą Strefa Radom – Północ, Strefa Olsztyn, Strefa Białystok ( trzy łącznie) w skład której wchodzą środki transportu przedsiębiorstwa upadłego, maszyny i urządzenia przedsiębiorstwa upadłego, wartość praw do umów leasingu środków transportu, nieruchomość zabudowana położona w Olsztynie, ul. Marii Zientary – Malewskiej 57a,  meble biurowe, wartość praw do 3 umów ramowych na utrzymanie, konserwację

i eksploatację sieci Orange Polska SA (dawniej TP) wraz z aneksami i porozumieniami

Cena wywoławcza wynosi 6 791 917 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych).  Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu, jego regulamin, opis i oszacowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Netbud Sp. z o.o można uzyskać w biurze syndyka pod adresem: ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa, tel.: (22) 868-02-49 oraz w aktach sprawy postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie sygnatura akt: X GUp 108/12.

 

Luty 2014

 

Setny odcinek programu „Państwo w Państwie”

 

„Państwo w Państwie” to program publicystyczny nadawany w Polsacie i w Polsat News w niedzielę o godz. 19.30. Każde wydanie magazynu to szczegółowo udokumentowany reportaż o przypadku naruszenia prawa przez urzędników w stosunku do przedsiębiorcy. Z okazji setnego odcinka programu w dniu 12 lutego 2014 t. odbył się uroczysty bankiet. W trakcie uroczystości prowadzący program Przemysław Talkowski został uhonorowany medalem „Veritus est perfecto ratio” im. Księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Medal został uhonorowanemu wręczony przez przewodniczącego Kapituły Medalu prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego.

Kancelarię Piłat i Partnerzy na bankiecie z dumą reprezentował adw. Wojciech Piłat.

 

Grudzień 2013

 

W listopadowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego (PPH 11/2013) opublikowany został obszerny artykuł autorstwa adw. Wojciecha Piłata. Przedmiotem artykułu jest instytucja wyłączenia przedmiotu z masy upadłości

w postępowaniu upadłościowym.

 

W listopadowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego (PPH 11/2013) opublikowany został obszerny artykuł autorstwa adw. Wojciecha Piłata pt.” Wyłączenie przedmiotu z masy upadłości w postępowaniu upadłościowym

z opcją likwidacyjną – zagadnienia prawno procesowe”. Zagadnienia związane z prawem upadłościowym

i naprawczym zyskały w ostatnich latach na aktualności w świetle wzrostu liczby przedsiębiorstw ogłaszających upadłość. Artykuł bardzo kompleksowo omawia wszelkie zagadnienia i wątpliwości związanie z możliwością wyłączenia przedmiotu z masy upadłości w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną – z punktu widzenia wnioskodawcy, syndyka oraz innych uczestników tego postępowania.

 

Czerwiec 2014

Łukasz Zawadzki ułaskawiony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

 

Bohater programu "Państwo w państwie" - Łukasz Zawadzki został ułaskawiony przez Prezydenta.

O przypadku Pana Łukasza Zawadzkiego było głośno. Młody chłopak, który nigdy nie powinien trafić do więzienia w końcu może rozpocząć prawidłowe leczenie zamiast przebywać w zakładzie karnym.

Łukasz Zawadzki nikomu nic nie zrobił. Chory na schizofrenię paranoidalną mężczyzna pisał do sądów, prokuratorów i innych instytucji publicznych listy, w których znieważał ich i im groził. Za to otrzymał kilkanaście wyroków, które łącznie przerodziły się w 14 lat za kratami.

- Przypadek Łukasza Zawadzkiego ujawnia, że polski system sprawiedliwości nie jest przygotowany do identyfikowania takich przypadków i adekwatnego reagowania na nie przy uwzględnieniu interesu publicznego i indywidualnego" – napisano w ekspertyzie Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW.

Wskutek wspólnych i skoordynowanych działań podjętych przez Panią Poseł Lidię Staroń, redakcję programu "Państwo w Państwie" oraz adw. Wojciecha Piłata wniosek o ułaskawienie Łukasza Zawadzkiego został przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego rozpatrzony pozytywnie.

 

Sierpień 2014

Korzystny wyrok w sprawie przeciwko C.V. LLC z siedzibą w stanie Delaware (USA) orzekający o bezskuteczności dwóch umów sprzedaży akcji spółek notowanych na rynku NewConnect

 

 

We wrześniu 2010 r. spółka z branży przetwarzania tworzyw sztucznych i odpadów sprzedała posiadane akcje dwóch spółek powiązanych na rzecz podmiotu zagranicznego C.V. LLC z siedzibą w stanie Delaware (USA). Wkrótce potem sprzedająca akcje spółka ogłosiła upadłość. Syndyk masy upadłości reprezentowany przez prawników naszej kancelarii zdecydował się na drodze sądowej podważać skuteczność obu transakcji.

Wskutek korzystnego i prawomocnego już wyroku akcje o wartości nominalnej 500.000,- zł wracają do masy upadłości.

 

 

Wrzesień 2014

Korzystny wyrok w sprawie dotyczącej nieruchomości i przedsiębiorstwa produkcyjnego „F.”  o wartości ok. 25 mln zł

 

Spółka F. jest dużym przedsiębiorcą wytwarzającym powszechnie znane produkty spożywcze. Wskutek błędnych decyzji biznesowych w 2010 r. doszło do ogłoszenia upadłości. W okresie bezpośrednio poprzedzającym upadłość najważniejszy składnik jej majątku – nieruchomość wraz z posadowionym na niej zakładem produkcyjnym – została sprzedana na rzecz spółki UAB P. z siedzibą w Wilnie (Republika Litewska). W relatywnie krótkim okresie czasu nowy nabywca sprzedał nieruchomość innej spółce UAB I. również z siedzibą w Wilnie.

Syndyk masy upadłości reprezentowany przez prawników naszej kancelarii wystąpił na drogę sądową, by podważać skuteczność obu transakcji. Na mocy prawomocnego wyroku z września 2014 r. sąd zgodnie z żądaniem naszego Klienta orzekł, iż obie czynności miały charakter pozorny i służyły jedynie wyprowadzeniu majątku z przyszłej masy upadłości. W konsekwencji obie umowy sprzedaży zostały przez Sąd ocenione jako nieważne.

Wyrok jest prawomocny. Nieruchomość wraz z zakładem produkcyjnym wyceniona na ponad 25 mln zł wraca do masy upadłości.

 

 

Październik 2014

Kancelaria Piłat i Partnerzy na Konferencji „Inżynieria Przyszłości 2015. Inteligentne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu”

 

 

"Inżynieria Przyszłości 2014″ to inauguracyjna konferencja naukowo-biznesowa organizowana w ramach Regionalnej Platformy Inżynierii Przyszłości przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu we współpracy z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Business Centre Club.

Konferencja odbyła się w dniach 25-26 września 2014 r. w Korytnicy, w hotelu "Cztery Wiatry".

Konferencja skierowana była do przedstawicieli świata nauki i otoczenia gospodarczego. Jej istotnym elementem jest prezentacja i promocja polskiego potencjału naukowego i przemysłowego w obszarze inżynierii i zaawansowanych technologii przemysłowych. Przedstawione zostały również rozwiązania systemowe stymulujące integrację sektorów nauki, B+R i przemysłu – omówione zostały korzyści dla polskiej nauki i gospodarki, wskazane obszary potencjalnych zmian, oraz podjęta została dyskusja w obszarach konfliktowych.

Tematyka Konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

- zarządzanie procesem innowacyjnym,

- inżynieria materiałowa,

- innowacyjne systemy technologiczne,

- systemy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego,

- mechatronika,

- produkcja prototypowa i doświadczalna.

 

Na zaproszenie organizatorów, kancelarię Piłat i Partnerzy reprezentował adw. Wojciech Piłat

 

 

Zapraszamy na szkolenie z nowych przepisów o upadłości konsumenckiej prowadzone przez adw. Wojciecha Piłata

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na  szkolenie z nowych przepisów o upadłości konsumenckiej prowadzone przez adw. Wojciecha Piłata.

Szkolenie odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. w Hotelu Mercure Grand w Warszawie przy ul. Kruczej 28.

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z instytucją upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej) w świetle przepisów zmienionych nowelizacją z dnia 29 sierpnia 2014 r., a obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 r. Obecnie obowiązujące przepisy znacząco złagodziły wymagania dla osób, które pragnęłyby przejść procedurę oddłużenia poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej, co z pewnością spowoduje znaczny wzrost liczby składanych wniosków o ogłoszenie upadłości tego rodzaju.

W toku szkolenia w przystępny sposób wyjaśnione zostaną konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej zarówno dla dłużnika, jak też innych uczestników postępowania upadłościowego.

 

 

Luty 2015

II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego - KongRes 2015 z udziałem adw. Wojciecha Piłata

 

Organizowany przez Instytut Allerhanda II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego - KongRes 2015 odbędzie się w Warszawie w dniu 12 marca 2015 r.

Tematami Kongresu są m.in.:

 restrukturyzacja sektora górniczego (czy konieczna jest zmiana prawa oprócz projektu prawo restrukturyzacyjne, dlaczego podejście systemowe może być niewystarczające, restrukturyzacja a pomoc publiczna, prawo upadłościowe a związki zawodowe),

 transgraniczna restrukturyzacja grup spółek (obecne kierunki zmiany rozporządzenia 1346/2000, obecne kierunki rozwoju prawa modelowego (ONZ)),

 prawo restrukturyzacyjne – stan obecny (zmiany w toku prac legislacyjnych — sprawozdanie ze stanu prac, Centralny Rejestr Upadłości, pozycja (prawa i obowiązki) doradców restrukturyzacyjnych w prawie restrukturyzacyjnym, uprawnienia wierzyciela wobec zagrożonego niewypłacalnością dłużnika w prawie restrukturyzacyjnym, pozycja dłużnika wobec potencjalnych działań wierzyciela),

 konwersja w układzie – wnioski de lege lata.

 

W gronie Ekspertów Kongresu i panelistów będzie adw. Wojciech Piłat, który zabierze głos odnośnie pozycji, praw i obowiązków doradców restrukturyzacyjnych w prawie restrukturyzacyjnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piłat i Partnerzy

Kontakt w Polsce:

02-308 Warszawa, ul. Grójecka 34/4

tel/fax: +48 22 698 83 65

 

Kontakt na Ukrainie:

79013 Lwów, ul. Czuprynky 52/1-h

tel: +38 032 237 97 73, fax: +38 032 237 89 14